SHQIP ENGLISH

 

 

Krijimi i SHIZI-t eshte i vecante. SHIZI eshte themeluar si nje organizate ombrelle e asambleve komunitare te seciles zone informale, te cilat u krijuan gjate projektit “ Integrimi Mjedisor i Zonave Informale- nje iniciative per pjesemarrje qytetare dhe kushte me te mira jetese” financuar nga Olof Palme Center, Shqiperi, dhe u zbatua me tej nga organizata GRDNJ.
Edhe pse eshte rregjistruar si person juridik ne 2008, SHIZI u formua si nje grupim social ne zonat informale qe ne 2006. Qe nga ajo kohe SHIZI ka qene nje partner i rendesishem per realizimin e projektit te mesiperm duke qene se SHIZI perben nje njesi me baze komunitare ( nje organizate me rrenjet ne komunitet).

Edukimi i banoreve te zonave informale me praktikat e pjesemarrjes qytetare ka qene aktiviteteti kryesor i SHIZI-t, me fokus grate dhe te rinjte.

SHIZI eshte nje organizate e pavarur, jo-qeveritare dhe jo-politike

 

 

SHOQATA PER INTEGRIMIN
E ZONAVE INFORMALE